SPOFF (Svar på ofta förekommande frågor)

Vanliga frågor, villkor, leveranstider, garantier mm, se nedan eller ring 031 309 11 00

Vanliga industrier, branscher och användningsområden för markskydd:

Golfbanor
Trädgårdsfirmor, markentreprenad
Arborister. landskapsarkitekter
Begravningsplatser, kyrkogårdar
Festivaler / Events / utomhusfester
Utomhusbröllop / konserter
Skolor och arenor
Byggplatser
Oljefält / stenbrott
Markentreprenörer
Borrentreprenörer
Betong- och asfaltentreprenörer
Stängsel/ poolentreprenörer
Jordbruk / Rancher
Kommun och stadsdelsförvaltning
Akuttjänster
Trädborttagningstjänster
Samlingsfält / bondemarknader / loppmarknader
Miljökänsliga områden
Trafiktjänster och trafikomläggning
Utgrävningar
Zoo, cirkus
Vägar och plattformar av alla slag

Normal leveranstid: 2-4 arbetsdagar

Vi beräknar att skicka Er order nästkommande vardag om order inkommit innan kl. 12.00.

Lossning: OBS, normal leverans innebär att kunden själv ansvarar för lossning. Kan/vill ni inte lossa själva kan Ni mot extra avgift (ibland lika stor som hela fraktkostnaden) beställa lossning på plats, detta måste meddelas innan order läggs).

Teleavisering: Önskar Ni bli uppringda innan leverans, dvs teleaviseras i god tid, tillkommer avgift hos transportören f.n 100-199 kr) samt att transport tiden förlängs med ca 1 dag. (Detta måste meddelas innan order läggs).

Spåra försändelse/kontakta vår transportleverantör här: Schenker

 

Leverans process i detalj

1. Kund Begär offert & Specificerar tydligt leveransadress
2. Kund Kontrollerar Offert
3. Kund Lägger beställning/order. (via mail, telefon )
4. Kund Mottager Bekräftelse på att Order mottagits (Att kund mailat innebär alltså INTE samma sak som att ordern är bekräftad) 
5. Order packas, ofta samma dag kl 16.00 (beroende på belastning)
(om order bekräftats innan kl 12.00)
6. Transportör anländer (Förhoppningsvis) nästa dag och hämtar varor
7. Transportör levererar till kund normalt inom 1-3 dagar

 

Affärsavtal, Retur & reklamations policy. Garanti & utfästelser samt köpvillkor

Villkor

 

TempoTrax® serien

 • Standardiserat affärsavtal 2.0 Markskydd I Väst AB. TempoTrax® serien.

  Gällande fr.o.m. 2015-01-22 tillsvidare.

  Köparen godkänner detta avtal i samband med mottagen order bekräftelse antingen per accepterad offert, mail eller muntligt lagd order.

 • AvtalMellan köparen och säljaren (Markskydd I Väst AB).Leverans av plastplattor inom överenskommen tid på överenskommen plats.Lossning ingår normalt ej, ombesörjs av köparen i normalfall.
  Televisering ingår normalt ej.Pris för varan enligt rådande prislista eller överenskommelse/ offert.Betalning inom 30 dagar från lagd order.Säljaren har som policy att leverera inom 2-4 dagar om vara finns i lager:
  (För Leveranstid & villkor SE OVAN på denna sida under rubriken “Leveranstid” ) detta kan dock ej garanteras av säljaren då tredje part i detta fall transportleverantör ansvarar för transporten. Vid försening upp till 7 dagar (utöver ovan) utgår ersättning ej. Vid längre försening, om detta icke påtalats vid order, kan eventuellt viss prisnedsättning diskuteras.Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet.Vara
  TempoTrax® är ett varumärke. Varan är en extruderad (samt även formgjuten version) plastplatta. Varan marknadsförs som huvudexempel för ”markskydd”. Varan har visats sig vid användande och test som lämplig och motståndskraftig för tyngder och slitage, dock ej att förväxla med garanti för eller att betrakta som utlovad beständighet. Köparen måste enligt eget sunt förnuft bedöma varje enskild användnings situation. Då varan är en plastplatta är det viktigt att bedöma bruket efter detta. Plast expanderar i värme. I kyla såsom tex minusgrader styvnar plast och kan vid belastning spricka. Tillför man kombinationen, ej 99,9% plant och fast underlag, minusgrader, tyngder över 100 kg är sannolikheten hög att en platta i plast spricker.
  Vi rekommenderar således ej sådant bruk vid dessa förhållanden.Som en service erbjuder Markskydd i Väst AB möjligheten för kunden att åberopa ångerrätt om köparen vid första bruk av varan anser att den inte passar dennes användande. Ångerrätten gäller för icke använda varor. Den använda varan ersätts ej.Har fler än en enskild vara (i detta exempel 1st platta) visats sig opassande för köparens användningsområde och således brustit/spruckit/knäckts förverkas köparens rätt till ångerrätt. Köparen betraktas att redan vid första händelse av sprucken platta göra bedömningen att varan ej passar dennes ändamål och all fortsatt användning av fler varor (plattor) är ett nyttjande av produkten och ersätts ej.Utfästelser och marknadsföring
  ”Markskydd” är ett brett begrepp avseende olika produkter vars syfte är att beskydda en yta mot viss åverkan. Graden av åverkan en vara kan skydda/förhindra varierar från fall till fall och påverkas av flertalet faktorer ej möjliga att sammanställa och Markskydd i Väst AB tar avstånd från att på något sätt garantera nivån av skydd.”Upp till XX ton” är ett exempel och en rekommendation baserad på tidigare användning och vissa tester utförda i en kontrollerad miljö. Den kontrollerade miljön avser tex tryck mot materialet LDPE, HDPE på stabil, plan yta i en sluten kammare. Ej att betrakta som en garanti och inte heller ett ansvar Markskydd i Väst AB tar på sig. Varje köpare skall själv utröna om varan passar dennes ändamål.Samtliga utfästelser från Markskydd i Väst AB såsom lastbarhet, tålighet mm är att betrakta som exempel och rekommendationer. Vi tar inget ansvar för, och kan omöjligt väga in, faktorer som råder på plats vid användandet och det åligger alltid kunden att dels använda sunt förnuft och tidigt utvärdera om produkten passar eller ej. Markskydds plattor är att betrakta som en förbrukningsvara.Påföljder vid fel i varan
  Är varan att betrakta som bristfällig och beror det inte på köparen eller något förhållande på dennes sida, får köparen kräva avhjälpande, om leverans eller prisavdrag eller häva köpet.Undersökning av varan efter avlämnandet
  När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed, senast inom 20 dagar från mottagandet.
  Om köparen ändrar bestämmelseorten medan varan är på väg eller sänder varan vidare utan att ha haft skälig möjlighet att undersöka den och säljaren vid köpet kände till eller borde ha känt till möjligheten av en sådan omdestinering eller vidaresändning, får undersökningen uppskjutas till dess att varan har kommit fram till den nya bestämmelseorten.Reklamation
  Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).
  Reklamerar köparen inte inom 20 dagar från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa reklamation.Uthyrare
  Om uthyrare önskar reklamera & ersätta vara som använts skall sanningsenlig förteckning över intäkter för uthyrningen av varan redovisas, varpå säljaren vid ersättning av ny eller liknande vara, har rätt till delar av intäkterna som denna vara inbringat, för att bekosta ersättnings varan.
  Skador som orsakats vid användande av tredje part (tex om köparen använt varan till uthyrning) bortfaller den normala reklamationsrätten.
  En använd vara som reklameras skall maximalt ha varit uthyrd 1ggr. En flertalet uthyrd vara förverkar sin rätt att reklameras.
  Uppenbara brister i varan som ej orsakats vid bruk av tredje part (uthyrning) skall noteras vid besiktning vid mottagande av varan.
  Ångerrätten har naturligtvis helt förverkats om en vara använts till uthyrning.
  Uthyrare skall i sin kalkyl beräkna risk och förverkan av plattor då uthyrningsvaror av detta slag i allra högsta grad bör betraktas som förbrukningsvaror.

  Prisavdrag och hävning
  Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.
  Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta.
  Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid (Besiktning inom 20 dagar från mottagande) efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans meddelar säljaren att han häver köpet.

  Köparens medverkan m. m.
  Köparen skall medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och
  Köparen skall hämta eller ta emot varan.
  Köparen skall vårda varan enligt säkerhetsföreskrifterna.

  Köparens vård & besiktningsplikt
  Köparen måste besiktiga varan vid mottagande och vid första bruk. Besiktning av varan vid bruk måste ske inom 20 dagar från det att varan mottagits.
  Skador som orsakats vid användande av tredje part (tex om köparen använt varan till uthyrning) bortfaller den normala reklamationsrätten. Uppenbara brister i varan som ej orsakats vid bruk av tredje part (uthyrning) skall noteras vid besiktning vid mottagande av varan.

 • Exempel

  Vara
  TempoTrax®

  TempoTrax Light & Medium och minusgrader:
  Är det minusgrader ute och du inte är bekväm med att betrakta varan som en förbrukningsvara, tex att du inte vill riskera att de spricker (ibland klarar de minusgrader, ibland inte), skall du avstå från att använda dessa och istället rekommenderas följande produkter:TempoTrax Heavy Duty /Heavy Duty extreme / ArmorTrax serien / Körplåtar eller dylikt. Dessa skall inte spricka vid minusgrader och vissa av dessa produkter har viss garanti.

  Häva köp, ej passande vara.
  Spricker upp till 1st plattor, (lägger man ut X plattor och en platta spruckit eller dyl) skall köparen omedelbart avbryta och undersöka omständigheterna tex markförhållanden, tyngder, temperatur mm. Om det finns åtgärder att utföra eller om man kan härleda till praktiska åtgärder på plats, görs dessa först innan man provar igen. Fortsätter samma scenario samma platta spricker eller dylikt, skall ni omedelbart avbryta om Ni önskar reklamera/häva köpet.

  Vid mer än 1st sprucken platta hävs ej köpet utan räknas som om produkterna förbrukats. Köparen har således förverkat sin rätt att ångra köpet, dock kvarstår eventuellt möjlighet att häva delar av köpet, alternativt reklamera köpet. Vid undantagsfall om tiden tillåter (inom 20 dagar från mottagandet) att åberopa ångerrätt kan köparen eventuellt sända tillbaka resterande plattor mot att bekosta (utöver de förbrukade plattorna) transportkostnaderna.

  Om Ni inte åberopar hävning av köp och önskar avbryta användandet av produkterna till följd av att ni helt enkelt anser att produkterna inte passar för er användning och önskar sända tillbaka de oanvända produkterna kan vi i normalfall godkänna det. Ni får då makulerat den del oanvända plattor vi mottagit.
  Vad vi inte makulerar & således kräver betalning för är följande:
  • Använda plattor.
  • Fraktkostnaden, (Ni bekostar då även retur transport till oss som måste ske inom 7 dagar från att vi godkänt er ansökan om ångerrätt).

  Merkostnader som tex nedskräpning, arbetstid för ihopsamling, om-packning inför tillbaka transport tar vi helt avstånd från och ersätter konsekvent ej.

  Ångerrätt
  Ångerrätt: Vid full retur, (dvs komplett order önskas returneras) står kunden för samtliga transportkostnader samt att en administrationsavgift á 399 SEK debiteras.
  Vid åberopad ångerrätt av komplett order gäller 7 dagar från lagd order.
  Kunden ansvarar för att varorna är korrekt packade och lastning på plats.

  Summering
  Ibland passar inte alla produkter till alla olika ändamål, miljöer och scenarion. Om så är fallet kan det ibland vara bättre att avbryta och minimera kostnaderna. Vi ersätter alltså inte använda plattor oavsett om de är hela eller ej. Man kan således EJ nyttja plattorna och sedan begära makulering av kostnaderna för dessa. Det gäller att tidigt (inom 20 dagar från mottagande) se om produkten passar för Ert ändamål, alternativt räkna in svinn kostnader i kalkylen tex genom att betrakta varan som en förbrukningsvara.

  Tidsaspekt
  Ovan gäller även under begränsad tid. Kunden har 20 dagar på sig att utvärdera ovanstående för att behålla rätten att returnera varan.

  Samtliga utfästelser från Markskydd i Väst AB såsom lastbarhet, tålighet mm är att betrakta som exempel och rekommendationer. Vi tar inget ansvar för, och kan omöjligt väga in, faktorer som råder på plats vid användadet och det åligger alltid kunden att dels använda sunt förnuft och tidigt utvärdera om produkten passar eller ej. Markskydds plattor är att betrakta som en förburkningsvara.

 • Garanti

  I dagsläget erbjuds ej några garantier för TempoTrax® -serien.

 • Utfästelser och marknadsföring

  ”Markskydd” är ett brett begrepp avseende olika produkter vars syfte är att beskydda en yta mot viss åverkan. Graden av åverkan en vara kan skydda/förhindra, varierar från fall till fall och påverkas av flertalet faktorer ej möjliga att sammanställa och Markskydd i Väst AB tar avstånd från att på något sätt garantera nivån av skydd.

  ”Upp till XX ton” är ett exempel och en rekommendation baserad på tidigare användning och vissa tester utförda i en kontrollerad miljö. Den kontrollerade miljön avser tex tryck mot materialet LDPE, HDPE på stabil, plan yta i en sluten kammare. Ej att betrakta som en garanti och inte heller ett ansvar Markskydd i Väst AB tar på sig. Varje köpare skall själv utröna om varan passar dennes ändamål.

  Samtliga utfästelser från Markskydd i Väst AB såsom lastbarhet, tålighet mm är att betrakta som exempel och rekommendationer. Vi tar inget ansvar för, och kan omöjligt väga in, faktorer som råder på plats vid användandet och det åligger alltid kunden att dels använda sunt förnuft och tidigt utvärdera om produkten passar eller ej. Markskydds plattor är att betrakta som en förbrukningsvara.

I produktionsprocessen använder vi ÅTERVUNNEN högkvalitativ polyetenplast, dvs vi tillför således EJ ny plast till planeten. “Befintlig” insamlad, sorterad, tvättad, rensad plast av LDPE och HDPE kvalitet, som garanterar minimal till ingen miljöeffekt. All vår plast återvinns av oss eller nära partners, minimal transport och ISO-certifierad återvinning. Plast absorberar inte farlig markförorening och släpper inte ut föroreningar i marken eller luften.

Hela vår affärsmodell bygger på cirkulär ekonomi, som kortfattat innebär att: 
 1. det finns redan tillräckligt med plast ute i världen. Denna kan och bör samlas in ( Insamling & pantsystem såsom Returpack och deras “PantaMera” kampanjer. )
 2. När den insamlats tar vi oss an det överblivna överskott som inte är öronmärkt för tex “nya” PET flaskor mm. 
 3. Denna överblivna plast smälts ned och sedan granuleras, därefter smälter vi den och kör in den i extruderingsmaskiner, ut kommer plattor av plast. 
 4. Vi säljer sedan vidare dessa plastplattor, ett av områdena är “markskydd”. 
 5. När plasten är förbrukad för sitt ändamål, kan vi ta emot plasten igen och processen börjar om. 

 

Markskydd I Väst AB strävar efter att tillhandahålla en fullständig katalog med gröna produkter för att minimera vår miljöpåverkan och tillgodose ett växande konsumentbehov för miljövänliga produkter. Hela produktportföljen är huvudsakligen tillverkad av avfall efter konsument som innehåller så mycket återvinningsinnehåll som möjligt för att upprätthålla varje produkts prestandakrav men ändå är alla återvinningsbara.
Genom att köpa och tillverka miljöansvariga produkter ger vi samhället bättre alternativ för sina byggprojekt. Oavsett om de används för tillfälliga installationer som mässgolv, byggplatser etc eller mer permanenta applikationer, vill vi att våra produkter ska användas för att skapa säkra och hälsosamma miljöer för allmänheten. Våra kärnprodukter bidrar till gröna byggmetoder och följer EU´s miljökrav.

Det korta svaret: Undvik, eller åtminstone minska, återställning av marken, minska risk för maskinskador och minimera förseningar på arbetsplatsen. Markskyddsmattans syfte är att effektivt skydda gräsmattor, asfalt, betong eller annan mark. De fungerar mycket bra som tillfartsvägar, gångvägar, bärbara stigar och markstabilisering. Vi strävar efter att hjälpa kunder att effektivisera arbetsplatsen och spara utgifter / kostnader.

 

Jämförelse 1: Som riktigt riktigt bra, hållbar, halkskydds mönstrad PLYWOOD, med skillnaden att de håller 1000 ggr längre, påverkar miljön mindre, går att spola av och återanvända, tål väta, återfår sin form.
Jämförelse 2: Som en riktigt kostnadseffektiv ( läs billig!) och smidigare version av halkskydds mönstrad KÖRPLÅT, med skillnaden att de ej påverkar miljön, inte kräver lyftkran för placering, kan hanteras för hand, lagerhållas i garaget, kan sågas till önskad storlek….

LDPE & HDPE varianterna i TempoTrax®-serien återfår normalt sin form efter användning där den böjts (Om man placerar dem plant, tex lagerhåller dem liggande). Eftersom markskydden fördelar trycket från belastningen ut över markytan medför det ibland att formen ändras, men den återfår då sin ursprungliga form då man lägger tillbaka den på pall / lager inför nästa användning.

Bråttom? Placera mattan/ plattan på en helt slät solid yta i rumstemperatur eller högre (betong golv i garaget/ källaren tex), placera vikter i varje hörn, häll varmt vatten i mitten och hörnen = bör återfått sin plana form inom 30 min.

#Körplåt i plast

Economy, Light, Medium och Heavy Duty under kategorin “Mobila och lätta markskydd” kan enkelt placeras och flyttas manuellt, så JA, det är extremt lätt att installera och transportera. Detta är en av de viktigaste USP: arna. Vi tillhandahåller utskurna “handtag”, anslutningssystem, fästen och krokar för enkel installation, eller så kan du bara använda i princip buntband eller liknande till ditt förfogande. På större byggplatser och arenor har vi utvecklat en vakuumlyft som enkelt kan användas med en enkel gaffeltruck för att spara tid.

Vår mest sålda platta: TempoTrax Heavy Duty väger 37 kg och är ett exempel på att det enkelt placeras på marken för hand. Inget behov av att truckar, kranar eller massor av arbetskraft behövs vid “montering”.

Vi tillhandahåller också fler nivåer av mattor som Stockmattor, körplåt, Extreme Heavy duty-mattor och så vidare, som naturligtvis kräver mer installationskraft eller kranar, men erbjuder lastbärighet upp till 200 ton.

Teknisk data for LDPE plattor.

technical data ENG vers nov 2019

Technical data and classification of TempoTrax 2015_2019 including fireproof class etc

MATERIAL SPECIFICATION

 

Sheets / Mats produced by extrusion of recycled PE compound (general composition PE300). 99,8-100%% recycled LDPE polyethylene plastic boards suitable as ground protection plates for light and medium duty traffic. Assessed to be within European standard EN13501-1 and further meet the environmental requirements set by the Swedish Environmental Protection Agency.

DIMENSIONS
 • Length (max) 3,5m
 • Width (max) 2m
 • Maximum area per board 7m²
 • Thickness 6-18mm
ADDITIONAL INFO

Top and / or bottom surface can be made in any of the basic RAL colours
and / or with plain flat surface or with criss-cross pattern.

 

TECHNICAL AND FUNCTIONAL DATA

Usage temperature between -30°C and + 70°C

Thermal Extensions coefficient 0,18 mm/m /˚C

Tensile Strength 10.3 – 18.0 MPa

Density 0.92 g/cm3

No affecting smells

Can be handled effectively with vacuum lift

Can be cleaned with water and commonly used detergents

Material can be modified with sawing, drilling, bending, welding

 

Dilute Acid ****

Dilute Alkalis ****

Oils and Greases ** variable

Aliphatic Hydrocarbons *

Aromatic Hydrocarbons *

Halogenated Hydrocarbons *

Alcohols ****

 

KEY * poor ** moderate *** good **** very good

 

Last updated oct 2019 / MSIVAB

TempoTrax®-LIGHT & MEDIUM är en extruderad plastplatta med utskurna hål i hörnen, handtag och ett greppmönster på ovansidan som pressas i en form av LDPE (Low DensityPolyEtylene = Låg densitets polyetylen) och TempoTrax®Heavy Duty består av HDPE (High DensityPolyEtylene som betyder = Hög Densitets Polyetylen), samtliga i högkvalitets, renad MEN återvunnen plast. Det innebär att vi inte belastar världen med ny plast, vi tillför således EJ ny plast utan tvärtom tar den befintlga plasten som samlas in genom återvinningssystem i EU och därefter tvättar, granuelrar, smälter och extruderar ( HDPE formpressas) till plattor. HDPE är framtagen för hårdare bruk. För tex körning av tunga fordon på ytor som behöver förstärkas och skyddas mer.

Tillverkade av 100% återvunnet material. Bra för samhälle, miljö och Er plånbok.

Notera att materialet och fabriksprocessen är reglerad enligt EU lagstiftning och föreskrifter för miljö med tillhörande certifiering.  TempoTrax är alltså EJ tillverkat utanför EU tex Kina där lagstiftning och miljöregler kan vara annorlunda.

 

 

 

I huvudsak används körmattor i plast för att skydda mjuka ytor eller ytor som behöver skyddas mot slitage där trycket behöver fördelas. Gräsytor, stensättningar, grusytor eller leriga vägar. Markskydd fördelar trycket och möjliggör arbete utan onödiga kostnader för återställningsarbete. Ett smidigt komplement till körplåtar och ett bättre alternativ än plywood, plyfa eller överblivet material närmast till hands.

Eftersom markskydden är egentligen plastplattor tillverkade antingen genom co-extrudering LDPE eller gjuten HDPE kan vi rent tekniskt producera i princip valfri storlek om det är motiverat av volym. (Mao: Story volym ordrar kan vi skräddarsy i storlek, utförande, färg etc….)

vår hemsida riktad mot Industriell plast kan du ett större sortiment av plastplattor.

 

Ja & Nej.

Nästan alla våra produkter har 1 års fabriksgaranti eller sk Tillverkningsgaranti. Dvs att garantin omfattar skydd mot tillverkningsfel. problemet är att åberopa ett fabriksfel på tex en extruderad plast platta i återvunnen plast är näst intill omöjligt och blir tandlöst, nästan på gränsen till falsk marknadsföring om vi skulle marknadsföra detta. Det finns redan gott om samvetslösa casino sajter mm redan i vårt samhälle som gör bländande reklam med uppenbar falska uppgifter, utfästelser mm som förstår folks liv. Vi vill inte vara en del av det skräpet. Så garantier i form av “full ångerrätt oavsett orsak” etc eller garantier som utlovar att plattor i plast skall oavsett omständigheter klara av all tyngd, (Det är inte Titan eller Adamantium) … har vi i dagsläget ej och brottas med att ge dem i framtiden då materialet, förbrukningen mm gör det svårt att “garantera” något. Vi ger bruks rekommendationer sedan är det upp till användaren att avgöra om produkterna lämpar sig för dennes användning. Utöver det så vid de få tillfällen en platta tex spruckit är det närmast omöjligt att härleda till exakt orsak då det sällan framkommer om man använd dem på korrekt sätt, dvs plan yta, ej passerat maximal vikt, temperatur förhållanden (tex minusgrader) mm.

Nej Vi har således inga garantier av det slag du som läser här letade efter.*

 

Med det sagt så Ni 1 års tillverkningsgaranti mot funktionsfel på grund av felproduktion. Använd sunt förnuft. Om du har bråttom och bara har LÄTTA markskydd på plats, men ändå använder dem för lastbilar långt över gränsen på leriga mjuka ytor, kan mattorna gå sönder. Antingen beställ rätt mattor för situationen eller använd dem du har – men var rättvis och förstå att du därmed riskerar att knäcka en platta och därför bör se dem som förbrukningsvara.

En bra hjälp är att fråga sig själv: Ringer jag plywood / plywood- säljaren om en sådan skiva går sönder? 

Ja, det kan de göra. Rent krasst är produkten en plast platta. Användningsområdet “markskydd” är ett resultat av marknadens egen valda användningsområde sedan 10 år tillbaka. Produkten marknadsförs som bland annat “markskydd” och har visat sig under test och bruk som LÄMPLIG för att vara “beständig” ,under fördelaktiga miljöförhållanden, mot tyngder upp till XX tons kvm tryck.

Notera att det innebär tusentals olika scenarion, markförhållanden, väder och andra omständigheter som inte går att beräkna från början och därför finns alltid risken att en platta går sönder. Vanligast är att de spricker.

Materialets natur (plast), användningsområdet (platta på mark med stora tyngder), vanlig hantering (slityta), bransch (byggarbetsplatser mm), pris (lägsta LDPE pris i Europa) —— gör att ett markskydd bör betraktas som en, visserligen beständig och långtgående, förbrukningsvara. En förbrukningsvara förbrukas = efter tid om en platta utsätts för tryck kommer den med största sannolikhet att spricka. Råder dessutom missbruk eller tex minusgrader ökar denna sannolikhet. Detta bör kunden och i synnerhet uthyrare beräkna i sin kalkyl.

Markskydd i Väst AB ersätter EJ använda plattor. Ångerrätten och hävning är tidsbegränsad. Reklamation medför stor bevisbörda och eget ansvar, med delade kostnader för bla transport. Samtliga kunder godkänner vårt avtal vid lagd order. LÄS AVTALET HÖGST UPP PÅ DENNA SIDAN. 

TempoTrax Light & Medium:
Är det minusgrader ute och du inte är bekväm med att betrakta varan som en förbrukningsvara, tex att du inte vill riskera att de spricker, skall du avstå från att använda dessa och istället rekommenderas följande produkter:
TempoTrax Heavy Duty /Heavy Duty extreme / ArmorTrax serien / Körplåtar eller dylikt. Dessa skall inte spricka vid minusgrader och vissa av dessa produkter har viss garanti.

Skillnader mellan LDPE och HDPE

 

HDPE

 

Polyeten med hög densitet ( HDPE ) eller högdensitets polyeten ( PEHD ) är en termoplast av polyeten gjord av petroleum. Det kallas ibland “alkaden” eller “polyeten” när det används för rör. Med ett höghållfasthets-förhållande används HDPE vid produktion av plastflaskor, korrosionsbeständiga rör, geomembran och plasttugg. HDPE återvinns vanligen och har numret “2” som sin hartsidentifikationskod.

 

Under 2017 nådde den globala HDPE-marknaden en volym på mer än 50 miljoner ton.

 

 

 

 

 

LDPE

 

Lågdensitetspolyeten ( LDPE ) är en termoplast gjord från monomeren   Etylen . Det var den första klassen av polyeten , producerad 1933 av Imperial Chemical Industries  (ICI) med användning av en högtrycksprocess via friradikalpolymerisation .   Dess tillverkning använder samma metod idag. EPA uppskattar att 5,7% av LDPE (återvinningsnummer 4) återvinns. Trots konkurrensen från mer moderna polymerer är LDPE fortfarande en viktig plastkvalitet. År 2013 uppnådde den globala LDPE-marknaden en volym på cirka 33 miljarder US-dollar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader

 

Medan det finns många typer av PE är de två vanligaste med låg densitet (LDPE) och högdensitetspolyeten (HDPE). Precis som PVC och CPVC är kusiner i polymervärlden, har LDPE och HDPE mycket gemensamt – och ett par skillnader också.

 

Producerad genom friradikalpolymerisation har LDPE den mest långa och kortkedjiga förgreningen av någon form av PE, vilket resulterar i dess lägre densitet. Förgreningen håller molekylkedjorna i packning tätt i sin kristallform, så LDPE har mindre draghållfasthet men större smältbarhet. Den exceptionella “formbarheten” gör LDPE särskilt användbar för en rad olika applikationer, från styva produkter som plastflaskor, hinkar och skålar till filmiga sådana som plastkorgar och plastklingor. Har du mjölk till frukost? Mjölkbehållarens beklädnad och plastpåse inuti spannmålslådan gjordes sannolikt med LDPE.

 

På motsatt sida av polymerkedjan har vi HDPE, som kännetecknas av minimal förgrening av polymerkedjan. Mindre förgrening innebär att de snäva linjära molekylerna förpackas väl under kristallisering, vilket gör HDPE mycket tätare och styvt. Den tillsatta draghållfastheten betyder att HDPE är den perfekta typen för applikationer som kräver lite mer “ryggrad”, som diskmedelskärl, skräpburkar, vattenrör och barnleksaker. Det är också en av anledningarna till att HDPE i stor utsträckning har ersatt papp som rörmaterial som är avsett att göra fyrverkerier. Ett HDPE-rör är mindre benäget att krossas om ett fyrverkeri fungerar, och när bommen i röret är uttömd, är HDPE-röret återvinningsbart.

 

Du som kund måste alltid själv ta reda på vad som passar ditt ändamål. Vi bsitpr med information i den mån det går, men vi tillverkar och säljer plastplattor. Inget annat. Konsultationer, garantier, löften mm är dessvärre omöjligt för oss att ta ansvar för.

 

Skillnad mellan LDPE HDPE plaster i överskådlig tabell och bilder klicka här för att ladda ned

Skillnad mellan LDPE och HDPE datablad svenska 2019

FAQ (eller Frequently Asked Questions) är en samling ofta ställda frågor och deras svar. Några svenskspråkiga webbplatser har valt att använda benämningen spoff som är en akronym av ”svar på ofta förekommande frågor”. En annan, och mycket vanligare, försvenskad variant av uttrycket är “Frågor och svar”, att frågorna sedan är ofta förekommande är vanligtvis underförstått.

FAQ är en akronym och kan uttalas “fak,” “faks,” “facts,” eller “F.A.Q.”. Termen kan användas till en eller flera svar på ofta förekommande frågor. Fenomenet FAQ uppstod på Usenet för att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs om och om igen i diskussionsgrupperna.